ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΤΩΝ ΕΞΑΡΤΗΣΕΩΝ & ΠΡΟΑΓΩΓΗΣ

ΤΗΣ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ Π.Ε. ΕΒΡΟΥ

Πρόληψη και Σχολείο

Το σχολείο σε όλες τις εκπαιδευτικές του βαθμίδες , Παιδικός Σταθμός,
Νηπιαγωγείο, Δημοτικό, Γυμνάσιο, Λύκειο αποτελεί στη ζωή των παιδιών το
δεύτερο «σπίτι» τους, τη δεύτερη «οικογένειά τους» και ως εκ τούτου
σημαντικό παράγοντα στην διαδικασία όχι μόνο της εκπαίδευσής τους αλλά
και στη διαμόρφωση της προσωπικότητας τους.
Η στάση του εκπαιδευτικού και οι σχέσεις που αναπτύσσονται στη σχολική
τάξη παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση μιας υποστηρικτικής
παιδαγωγικής ατμόσφαιρας. Η παιδαγωγική ατμόσφαιρα διευκολύνει την
ανάπτυξη σχέσεων αποδοχής, συνεργασίας και αλληλοσεβασμού. Όταν η
σχολική τάξη λειτουργεί ως πλαίσιο που παρέχει ασφάλεια και ευχαρίστηση,
ενισχύεται το κίνητρο και η επιθυμία των μαθητών για μάθηση αλλά και το
αίσθημα της αξίας και της επαγγελματικής επάρκειας των ίδιων των
εκπαιδευτικών.

Βασικός στόχος του Κέντρου Πρόληψης αποτελεί η στήριξη της λειτουργίας
της σχολικής κοινότητας. Η επιστημονική ομάδα του Κέντρου παρέχει κάθε
μορφή παρέμβασης που ανταποκρίνεται στις ανάγκες και τις δυσκολίες που
αντιμετωπίζει μια σχολική μονάδα σε ζητήματα που άπτονται της πρόληψης
και της ψυχοκοινωνικής υγείας.

Προτεραιότητα δίνεται στην υποστήριξη των εκπαιδευτικών ώστε να μπορούν
να λειτουργούν για τους μαθητές τους ως πρόσωπα αναφοράς, πρότυπα
συμπεριφοράς αλλά και ενήλικες υποστηρικτές στη σχολική καθημερινότητα.
Η υποστήριξη που παρέχεται στους εκπαιδευτικούς έχει τη μορφή δράσεων
ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης, βιωματικών εκπαιδευτικών σεμιναρίων,
βιωματικών εργαστηρίων, εποπτείας στην οργάνωση και εφαρμογή
προγραμμάτων Αγωγής Υγείας αλλά και Συμβουλευτικής με στόχο την
κατανόηση και τη διαχείριση δυσκολιών και αγχογόνων καταστάσεων που
προκύπτουν στη σχολική ζωή.

Επιπλέον το Κέντρο Πρόληψης πραγματοποιεί βιωματικές παρεμβάσεις σε
μαθητές όλων των σχολικών βαθμίδων με στόχο την ενημέρωση και
ευαισθητοποίησή τους σε ειδικά θέματα ψυχοκοινωνικής υγείας.
Εκτός των σχολικών μονάδων της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης το Κέντρο παρέχει υπηρεσίες υποστήριξης και εκπαίδευσης και
στους Παιδικούς Σταθμούς

 • Επικοινωνία στην οικογένεια
 • Οι ανάγκες των παιδιών μας
 • Οι ανάγκες μας ως γονείς
 • Η οικογενειακή ατμόσφαιρα και η επίδραση της στο παιδί
 • Μαθαίνω να ακούω. Η σημασία της ενεργητικής ακρόασης
 • Η σημασία της αυτοεκτίμησης στην ανάπτυξη των παιδιών μας
 • Τα συναισθήματά μας και η έκφραση τους μέσα στην οικογένεια
 • Μυστικά και ψέματα. Πώς να χτίσουμε σχέση εμπιστοσύνης
 • Η τιμωρία... και άλλοι μύθοι. Νέοι τρόποι διαπαιδαγώγησης
 • Καυγάδες- Τσακωμοί – Ζήλιες. Τι μπορούμε να κάνουμε
 • Κακοί βαθμοί- Κακό παιδί; Η σχολική επίδοση και η οικογένεια

Το Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας της Π. Ε. Έβρου, «Ελπίδα»,  είναι μια αστική,  μη κερδοσκοπική εταιρεία. Λειτουργεί από τον Απρίλιο του 1998 με την ενεργή συμμετοχή των φορέων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου και τη συνεργασία του Οργανισμού Κατά των Ναρκωτικών (Ο.ΚΑ.ΝΑ). Χρηματοδοτείται από το Υπουργείο Εσωτερικών και το Υπουργείο Υγείας μέσω του Ο.ΚΑ.ΝΑ. Αποτελεί ένα από τα πρώτα Κέντρα που ιδρύθηκαν στη χώρα μας, ενώ σήμερα υπάρχουν 75 στο σύνολο, τα οποία καλύπτουν 50 Περιφερειακές Ενότητες της χώρας. 

Το Κέντρο Πρόληψης στελεχώνεται από τρείς (3) ψυχολόγους, μία (1) κοινωνική λειτουργό και ένα (1) διοικητικό στέλεχος.

Σκοπός του Κέντρου είναι η ενημέρωση και η ευαισθητοποίηση της  τοπικής κοινότητας, καθώς και η εκπαίδευση ομάδων πληθυσμού, σε θέματα πρόληψης και προαγωγής της ψυχοσυναισθηματικής υγείας.
Έχοντας αυτή την φιλοσοφία , το Κέντρο απευθύνεται κυρίως στον υγιή  πληθυσμός και οργανώνει προγράμματα για την οικογένεια, το σχολείο και την κοινότητα.  Παράλληλα, στηρίζει και παραπέμπει στις κατάλληλες θεραπευτικές δομές άτομα και οικογένειες που αντιμετωπίζουν θέματα εξάρτησης.

Οι δραστηριότητες του Κέντρου Πρόληψης επικεντρώνονται στην ενίσχυση της ικανότητας των ανθρώπων να διαχειρίζονται και να ανταπεξέρχονται σε δύσκολες καταστάσεις ζωής, να προσαρμόζονται στις αλλαγές, να επικοινωνούν καλύτερα και να επιλέγουν θετικές στάσεις ζωής.

Για το Κέντρο Πρόληψης Έβρου, πρόληψη είναι κάθε  συστηματική προσπάθεια που μπορεί να ενισχύσει τους παράγοντες  που μπορούν να βοηθήσουν ένα παιδί, να αναπτύξει σταδιακά   θετική στάση ζωής, ατομικές και κοινωνικές δεξιότητες που προάγουν την ικανότητα να δημιουργεί και να διατηρεί ως ενήλικας ουσιαστικές σχέσεις αγάπης και επικοινωνίας, δημιουργικότητα και ικανότητα για εργασία αλλά κυρίως την ικανότητα να απολαμβάνει τη ζωή  αποφεύγοντας προβληματικές εξαρτητικές συμπεριφορές και ψυχοκοινωνικά προβλήματα.

Ως εκ τούτου οι δράσεις του Κέντρου Πρόληψης Έβρου  απευθύνονται στην οικογένεια και το σχολείο που αποτελούν τους βασικούς κοινωνικούς θεσμούς διαπαιδαγώγησης αλλά και σε κάθε φορέα που έχει την ευθύνη της φροντίδας, της εκπαίδευσης και της στήριξης παιδιών, εφήβων και νέων.

Βασική θέση της επιστημονικής ομάδας του Κέντρου Πρόληψης είναι ότι η γνώση δεν είναι αρκετή για την αλλαγή αντιλήψεων, στάσεων και συμπεριφορών. Απαιτούνται διαδικασίες ενσυναίσθησης, συνειδητοποίησης, αυτογνωσίας και κινητοποίηση της επιθυμίας του ατόμου  για αλλαγή στη ζωή του και στη ζωή της ομάδας στην οποία αποτελεί ενεργό μέλος.

Ως εκ τούτου η μέθοδος που ακολουθείται στις δράσεις και παρεμβάσεις του Κέντρου Πρόληψης στηρίζεται κυρίως σε βιωματικές διαδικασίες που ενισχύουν την ανθρώπινη επαφή, τη συνάντηση, τη συζήτηση, την ομαδικότητα, τη συνεργασία, την  ανταλλαγή απόψεων, συναισθημάτων και εμπειριών. Στόχος αποτελεί η από κοινού αναζήτηση εναλλακτικών τρόπων κατανόησης  και προσαρμογής στις αλλαγές και τα γεγονότα της ζωής.

Οι Σχολές Γονέων γίνονται δυο (2) φορές τον χρόνο (Οκτώβριο και Φεβρουάριο). Συνολικά πραγματοποιούνται δέκα (10)  ως δώδεκα (12) συναντήσεις. Γίνονται μια φορά την εβδομάδα και έχουν διάρκεια δυο ώρες. Η ημέρα και η ώρα καθορίζονται μετά από συνεννόηση με τους ίδιους τους γονείς.  

Για την συμμετοχή στις Σχολές Γονέων μπορείτε να τηλεφωνείτε καθημερινά (όλο τον χρόνο) στο τηλέφωνο 2551037242 και ώρες 9:00 π.μ. με 13:30 μ.μ.  

Τα μαθήματα είναι δωρεάν!

Υποκατηγορίες

Ενημερωτικά Φυλλάδια

Λόγια ψυχής

Βρείτε μας στα Social Media

Σε συνεργασία με τον ΟΚΑΝΑ